شماره حساب متل ساحلی شهرقصه

شماره حساب بانک پاسارگاد: 

شبا:
IR590570022180010648932101
حساب:
221-8000-10648932-1

شماره کارت بانک پاسارگاد :
5022-2910-3795-2742

بنام آقای دیوید پاپازیان