شماره حساب متل ساحلی شهرقصه

شماره حساب بانک ملی :  0219678239004

شماره کارت بانک ملی  : 6037997224133422

بنام آقای عنایت الله نکوروح

جهت دریافت شماره حساب، عدد 16 را از موبایل خود به شماره 10001227742090 ارسال نمایید.